Reklamační řád

1. Všeobecné ustanovení

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných Obchodních Podmínek prodávajícího Martin Zumr, IČ 45956375 se sídlem podnikání Nová Ves 16, 277 52 Nová Ves a popisuje postup, jakým způsobem postupovat při reklamaci výrobku (zboží) pořízeného od prodávajícího. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

Jako doklad o záruce (záruční list) slouží faktura se všemi potřebnými a zákonem uvedenými údaji pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, délka záruky, cena, množství). Fakturu kupující vždy obdrží spolu se zakoupeným zbožím.

2. Záruka

2.1 Délka záruky

Délka záruční doby odpovídá vždy nejméně minimální délce záruční doby dle občanského zákoníku, případně zvláštních právních předpisů, zpravidla to jsou 2 roky. Při nákupu zboží na IČ je záruční doba 1 rok. Délka záruční doby je vždy vyznačena na záručním listě-faktuře.

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Záruční doba se dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci.

2.2 Záruční podmínky

I. Kupující, který není spotřebitelem je povinen, a kupujícímu, který je spotřebitelem, je doporučeno, aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet kusů, poškození krabice) podle přiloženého dokladu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. 

II. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit prodávajícímu e-mailem na servis@chytradestovka.cz a sepsat škodní protokol s přepravcem a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

III. Reklamace mechanického poškození výrobku, které nebylo patrné při převzetí zásilky, je nutné reklamovat neprodleně po jejich odhalení. Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V případě špatného používání nese odpovědnost kupující.

IV. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávným způsobem a zacházením ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé a přitom nebylo vyloučeno v přiloženém návodu k použití. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti (např. bleskem) s výjimkou běžných odchylek. Porušením ochranné pečeti, informativní nálepky či sériového čísla se kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace, ledaže k poškození dojde při obvyklém používání. Pečeti a sériová čísla jsou nedílnou součástí produktu a nijak neomezují právo zákazníka zboží užívat a manipulovat s ním v plném rozsahu toho, k čemu je zboží určeno. Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení, ledaže se jedná o znečistění obvyklé.

V. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), postupuje se v souladu s ustanovením § 616 Občanského zákoníku.

3. Reklamace

Kontaktujte servis (+420 702 856 553, servis@chytradestovka.cz) a popište problém, který se zařízením máte. Servis vám poskytne úplné a odborné informace, sdělí vám, zda se opravdu jedná o vadu a je možné ji odstranit svépomocí nebo je nutné zahájit reklamační řízení. Před odesláním k reklamaci je nutné přístroj očistit.

Pokud posíláte zboží do servisu, doporučujeme pro rychlejší vyřízení reklamace přiložit vyplněný reklamační list, jehož vzor naleznete zde. Zboží na reklamaci můžete zaslat přepravní službou na adresu sídla podnikání prodávajícího (Martin Zumr, Nová Ves 16, 277 52 Nová ves) nebo si vyžádat kód reklamace pro odeslání Zásilkovnou zdarma – odesláním reklamačního listu na servis@chytradestovka.cz.

Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, balík by měl obsahovat reklamované zboží včetně kompletního příslušenství a vyplněný reklamační list (pokud již nebyl předtím odeslán mailem) nebo podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejm. zpáteční adresa, e-mail a tel. číslo).

Reklamace musí být vyřízena v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů. Tato lhůta začíná běžet následující den po dni uplatnění reklamace spotřebitelem a končí vyřízením reklamace. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace. Pro provedení záruční i pozáruční opravy je servis oprávněn použít nové díly nebo repasované díly s vlastnostmi nových dílů.

4. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád je platný od 01.01.2022 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů. Tento reklamační řád je k dispozici v místě podnikání prodávajícího a jako dokument na www.chytradestovka.cz/shop