Aktualizace firmware 1.26

Aktualizaci firmware Vaší deštovky provedete jednoduše – v nastavení zaškrtněte volbu „Aktualizace on-line“ a nastavení uložte. Dešťovka si následně sama stáhne poslední verzi firmware a aktualizuje se. Vaše nastavení zůstanou zachována. Celá aktualizace trvá jen cca 20s. Díky aktualizacím tak můžete získat nové funkce a opravy chyb. Popis aktualizace a nových funkcí najdete v návodu zde. Pozor – aktualizace je jednorázový proces – zaškrtnutím volby ji spustíte a pro příští aktualizaci musíte opět pole zaškrtnout a uložit nastavení. Dešťovka bez vašeho pokynu sama nic nestahuje 🙂
Pokud Vám nějaká funkce chybí nebo nevyhovuje, napište nám. Úpravu FW můžeme zapracovat do příští verze…

POZOR pokud máte problém s odesíláním dat na ThingSpeak, tak v nastavení do pole Cloud Server místo thingspeak.com zadejte api.thingspeak.com

Verze 1.26a – publikována 25.04.2024

 • Opravena chyba, kdy hodnota MQTT „state1“ neodpovídala stavu Relé1 při použití funkce hladinového spínače („Pri hladine nad X% zapni Rele 1“)
 • Do MQTT zprávy doplněna hodnota pmprun_min – doba sepnutí Relé1 /den v minutách (mimo funkci dopouštění, odpovídá hodnotě Cerpadlo zap/den na ovládací stránce)
 • Možnost ovládat zámek čerpadla přes MQTT zprávu  {„lock“:1}. Hodnota 0=vypnout, 1=zapnout, 2=toggle (vyp/zap).
 • Do MQTT zprávy doplněna hodnota timer2_min – časovač relé 2 v minutách. Zbývající počet minut, kdy bude sepnuté relé 2, při 0 dojde k rozepnutí relé.

Verze 1.25b – publikována 25.01.2024

Příprava na variantu 2IN – 2 vstupy. Pro stávající Dešťovky nejsou žádné změny, tuto aktualizaci není potřeba provádět.

Verze 1.24c – publikována 18.9.2023(a), 12.10.2023(b), 1.11.2023(c)

Rozšířeny možnosti integrace o možnost vyčítat data přes http request s návratem JSON a ovládat relé jednoduchým GET commandem. Podrobnosti v návodu. MQTT Data rozšířena o SN a FW. Vylepšené spínání relé externím tlačítkem v zarušeném prostředí. Výchozí Cloud Server nastaven na api.thingspeak.com.

Verze 1.23c – publikována 12.5.2023

Drobná vylepšení a opravy chyb. Vstup tlačítka doplněn dalším SW filtrem, který ještě lépe rozpozná stisk tlačítka od případného rušení, ktreré by se mohlo indukovat na vstup tlačítka. Přestože není vstup na tlačítko hardwarově přímo spojen s CPU (je tam oddělovač/zesilovač a RC článek pro potlačení rušení), je lepší SW ošetření stisknutí tlačítka krokem k maximální spolehlivosti. Byla vylepšena signalizece zamknutí při podržení tlačítka 30sec. LED podsvícení tlačítka při držení zhasne a po 30sec držení (aktivace/deaktivace zámku) se rozsvítí a signalizuje tak, že tlačítko můžete pustit. Odpadá tak odhadování/počítání do 30 🙂 Opravena chyba, kdy za určitých okolností a pouze při použití MQTT mohlo dojít k restartu zařízení při výpaku WiFi. Další drobné optimalizace zrychlují odezvu ovládací stránky a nastavení.

Verze 1.22b – publikována 23.12.2022

Oprava chyby, kdy v MQTT JSON datech byl chybně status relé 1 state1=0 místo state1=1, pokud bylo aktivní dopouštění na relé 1. Chyba se týkala pouze statusu v publikované zprávě při zapnutém MQTT, bez vlivu na vlastní funkcionalitu dopouštění.

Verze 1.22a – publikována 6.11.2022

Přidáno plnohodnotné nastavení pro Vypouštění. Stejně jako dopouštění při poklesu hladiny pod X dopustit na hladinu Y lze místo toho nastavit vypouštění při hladině nad X vypustit na Y. Funkci využijete pokud potřebujete vyčerpáváním nebo ventilem udržovat hladinu pod nastavenou úrovní. Verze 2 relé umožňuje nastavit i 2-stupňové vypouštění – např. 2 čerpadla nebo ventil a čerpadlo… Vypouštění pracuje s okamžitou (neprůměrovanou) hodnotou měření, takže dokáře reagovat i na rychlý nárůst hladiny.

Verze 1.21c – publikována 15.8.2022

Možnost podmíněného spouštění časovačů podle hladiny – pokud je vyšší nebo nižší než nastavená. Pole „Minimalni hladina pro zapnutí“ spouští časovače pouze pokud je hladina vyšší než nastavená. Zadáním záporného čísla se naopak budou časovače spouštět pouze pokud je hladina nižší než nastavená. Lze využít např. pokud se pomocí časovačů řídí místo zalévání dopouštění, které je potřeba rozložit v čase na krátké intervaly (málo vydatný zdroj vody pro dopouštění nebo sekundární zdroj dopouštění). Zadáním min. hladiny „-10%“ se časovače spustí pouze pokud bude hladina pod 10%.

Verze 1.21a – publikována 26.7.2022

 • Odděleno nastavení hladiny pro trvalé sepnutí relé od nastavení minimální hladiny sepnutí. Lze tak např. nastavit čerpání při překročení 100% a zároveň automatické zalévání při hladině alespoň 10%.
 • Tlačítkem Povolit na ovládací stránce lze předčasně ukončit probíhající dešťovou pauzu (pokud již doběhlo měření úhrnu srážek, tj. cca 3.5 hod od začátku deště).
 • Zavedena hodnota -1% (-1cm) pokud nejsou platná data ze senzoru. Tím je rozlišen poruchový stav od prázdné nádrže. Využitelné zejména při nadstavbové automatizaci např. v Home Assistant.
 • Přidána hodnota level_raw do MQTT zprávy. Tato hodnota neprochází průměrováním ani harmonizací a obsahuje vždy poslední změřenou výšku hladiny. Využitelné pro automatizace, kde lze předpokládat rychlé změny hladiny a je potřeba na ně rychle reagovat.
 • Rozlišení stavů Odpojený senzor a Porucha senzoru pro lepší diagnostiku

Verze 1.20a – publikována 07.6.2022

Upravena detekce odpojení senzoru, zvýšení přesnosti detekce, dokud není potvrzen validní signál ze senzoru je indikováno odpojení senzoru, vypnuto relé a případně zastaveno dopouštění.

Verze 1.19b – publikována 14.5.2022

Oprava chyby, kdy při zadání hesla k WiFi delšího než 64 znaků došlo k selhání při spouštění, zařízení už nešlo spustit a heslo opravit.

Verze 1.19a – publikována 7.3.2022

Přidána možnost přenášet na ThingSpeak a MQTT kromě % zaplnění také výšku hladiny v cm. Pokud chcete ukládat výšku hladiny v cm, tak upravte nastavení – do pole Command vložte api.thingspeak.com/update?key=ApiKey&field1=%d&field2=%d&field3=%d&field4=%d&field5=%d a v nastavení kanálu ThingSpeak si povolte Field 5 s názvem třeba Výška hladiny [cm]. Hodnota může kolísat o chybu měření, tj. např u senzorů 2m o +/- 1cm.

Rozšířena MQTT status zpáva o stavy všech výstupů, indikaci zámku, pauzy plánovače. Přidána možnost nastavit/zrušit pauzu plánovače přes MQTT. Upraveno časování zprávy – pokud pošlete MQTT command, je odeslána okamžitě zpět status zpráva. Více info bude doplněno do návodu.

Vylepšena detekce deště – přidána možnost detekovat drobný dlouho trvající déšť i při plné nádrži. Aby to správně fungovalo, je nutné mít nastavenou hladinu 100% tak, aby se v klidu (kdy je voda pod přepadem) nikdy nezobrazovalo 101%. Při plné nádrži bez deště musí ukazovat 100% nebo kolísat mezi 99% a 100%. Při mírném dešti pak hladina vystoupí na 101% a více a tento stav trvá dokud prší. Pak se po nějakém čase opět vrátí na 100%. Tento stav je nyní zohledněn při detekci deště a pokud je hladina po dobu 30minut a déle vyšší než 100% aktivuje se detekcedeště anastaví se pauza plánovače. Trvání pauzy závisí na době kdy byla hladina nad 100%. Vše se samozřejmě projeví pouze pokud máte zapnutou detekci deště v nastavení. Funkce detekce deště přírůstkovým způsobem zůstává beze změny.

Verze 1.18e – publikována 3.1.2022

Vylepšený softwarový filtr vstupu externího tlačítka – při spojení zařízení s okolím se společnou zemí přes zem mohlo proniknout rušení, které způsobilo sepnutí relé, stejně jako při stisknutí tlačítka. Nová verze toto chování potlačuje

Verze 1.18b – publikována 20.12.2021

Možnost zrušit časovač relé na tlačítku a v aplikaci a ručně ovládat relé trvale zap/vyp. Lze toho jednoduše docílit nastavením hodnoty „Casovac po stisku tlacitka“ na 999. Při tomto nastavení bude po stisku tlačítka na přístroji nebo v aplikaci relé trvale sepnuté. Vypnout lze opět pouze manuálně – delším podržením tlačítka nebo přes aplikaci.

Oprava chyby, kdy zámek čerpadla (relé 1), který se nastavil automaticky při překročení nastaveného úbytku nebo manuálně dlouhým stiskem tlačítka 30s, nevydržel aktivní po restartu zařízení (výpadku proudu). Zámek, který se nastavil přes nastavení se choval správně. Opraveno, zámek nyní vždy vydrží výpadek napájení. Odemknutí je možné pouze dlouhým stiskem tlačítka 30s nebo v nastavení.

MQTT – doplněny řídící příkazy pro doplňkové výstupy. Všechny výstupy je nyní možno ovládat příkazem „outX“:“T“, kde X je číslo výstupu 1-5 a T je doba zapnutí relé X v minutách, T=0 je vypnutí. Např. {„out1″:20,“out2“:0} zapne relé 1 na 20 minut a vypne relé 2. Syntaxe je možná {„out1“:20} nebo {„out1″:“20“} – tj. čas může být předán jako číslo nebo řetězec. V předchozí verzi to mohl být pouze řetězec… Pro ovládání relé 1 je stále možné použít i původní příkaz {„timer_min“:“0″}, nebo poslat pouze samostatné číslo.

Verze 1.17a – publikována 03.11.2021

Oprava chyby, kdy u některých zařízení (záleží na kalibraci) se při přeplnění (>2m) zobrazila chyba senzoru. Tato verze také ještě více zlepšuje přesnost měření pomocí lépe propracovaného power-managementu WiFi čipu. Eliminovali jsme občasné chyby převodníku z důvodu krátkodobé nestability referenčního napětí. Pokud jste používali wfm režim, tak by už neměl být potřeba, stejné (možná i lepší) přesnosti by nyní mělo dosahovat standardní měření.

Verze 1.16c – publikována 16.10.2021

Do hlídání nadměrného poklesu doplněna možnost zadat počet hodin, za který se má pokles vyhodnotit. Lze tak reagovat na zvýšený dlouhodobý pokles, např. více než 20% za 3hodiny..

Verze 1.16a – publikována 28.9.2021

Úprava intervalu měření (nyní každých 30s) a přepočtu procent (v každém intervalu po zprůměrování 6ti po sobě jdoucích měření s možností vyloučení nepravděpodobné hodnoty). Příprava na volitelnou velmi přesnou variantu měření, při které se před každým měřením krátce vypne WiFi, aby nedošlo k ovlivnění měření a zanesení chyby. Pro standardní senzory 0-2m, kde se chyba měření pohybuje zhruba v toleranci senzoru, to ale nebude nutné. Pro senzor s rozsahem 0-5m už to může být výhodné. Bude ještě nutné dlouhodobé testování tohoto režimu…

Verze 1.15 – publikována 25.9.2021

Na přání zákazníka (díky za dobrý nápad) přidána nová bezpečnostní funkce pro vypnutí čerpadla (nastavení zámku) při detekci hodinového poklesu vody v nádrži nad nastavený limit. Lze tak předejít škodám, zejména u trvale natlakovaného systému. V nastavení si můžete nastavit maximální hodinový limit. Aktuální hodinový pokles je také zobrazen v zápatí ovládací stránky a ukládá se jako hodnota č.4 na cloud. Více info, včetně nastavení oznámení na mobilu je v návodu. Funkce se vypne nastavením hodnoty 0.

Průměrování naměřených hodnot i pro aktivní dopouštění, pouze s rychlejší validací změny a zrušeným filtrem nepravděpodobné hodnoty. Měření se tím o cca 1-2 min zpomalí, ale při dlouhodobém dopouštění se neposílají na cloud rychle za sebou „skákající“ hodnoty. Algoritmus vyhodnocení naměřených hodnot, který se osvědčil při standardním měření, byl aplikován i na dopouštění.

Oprava chyby, kdy bylo možné v nastavení dopouštění smazat z polí od/do hodnoty a uložit nastavení. Poté přístroj už nenastartoval z důvodu chybného formátu uloženého nastavení.

Vylepšení detekce deště – interval měření úhrnu se restartuje při prvním zvýšení hladiny – malý déšť je tak změřen a vyhodnocen v jednom intervalu

Verze 1.14c – publikována 21.9.2021

Vyhlazení zobrazené a ukládané procentuální hodnoty stavu nádrže, pokud je průměr naměřené hodnoty „někde mezi“ a v celočíselné hodnotě přeskakuje +/- 1%. V nové verzi dojde v tomto případě vždy k upřednostnění nižší hodnoty, místo zaokrouhlení. V grafech by tím mělo dojít ke zlepšení přehlednosti kdy zmizí „zubaté“ mezistavy…

verze 1.14a – publikována 7.9.2021

 • Nová funkce na přání zákazníka pro možnost jednoduchého spínání relé podle hladiny – relé je trvale sepnuté, dokud je hladina vyšší nebo rovna než nastavené minimum. Při poklesu pod minimum relé rozepne. Lze tak přístroj využít i jako ochranu čerpadla před nízkou hladinou, pokud chcete mít čerpadlo stále zapnuté (trvale natlakovaný systém). Nastavení má vliv pouze na kanál 1 (relé 1), dopouštění a časovače fungují beze změn. Při rozepnutí relé z důvodu nízké hladiny ho stále lze na určitý čas zapnout ručně přes ovládací stránku nebo tlačítkem dešťovky. Relé nesepne, pokud je aktivní zámek čerpadla nebo není připojen senzor.
 • Oprava drobné chyby kdy u 2 kanálové varianty nedošlo k vypnutí dopouštění na 2. kanále při odpojení senzoru. Pokud je během dopouštění odpojen senzor nebo by nastala porucha, dopouštění se ukončí.
 • Optimalizace/zrychlení načítání ovládací stránky v prohlížeči Chrome.

verze 1.12k – publikována 30.8.2021

 • Úprava ovládací stránky dešťovky – obnovení stránky v prohlížeči už nezpůsobuje opakované odeslání posledního příkazu. Po aktualizaci můžete obnovovat co hrdlo ráčí – bez otravné hlášky prohlížeče o opakovaném odeslání dat 🙂

verze 1.12i – publikována 16.8.2021

 • Na přání zákazníka přidána možnost nastavit časové okno (od-do) pro povolení dopouštění – pokud se nastaví, bude dopouštění aktivováno pouze v průběhu časového okna. Je tak možné posunout dopouštění např. na noc. Dopouštění je samozřejmě dál primárně řízené požadovanou hladinou, ale při poklesu pod stanovenou mez mimo časové okno se bude čekat až na začátek okna. Jakmile ale dopouštění začne, skončí až při doplnění na požadovanou hladinu (nebo vypršením bezpečnostního timeoutu), už bez vlivu časového okna. Časové okno je nepovinný parametr, nechá-li se prázdné, bude dopouštění fungovat standardně – jen podle hladiny.
  Pro časové okno dopouštění platí následující pravidla:
  – Jakmile nastavíte časové okno a uložíte nastavení, bude dopouštění blokováno až do průchodu začátkem časového okna. Pokud tedy bude např. nastaveno časové okno 23:00 – 05:00 a uložím nastavení ve 23:30, bude dopouštění aktivní až příští časové okno od 23:00 – tj. při nejbližším průchodu začátkem časového okna. 
  – Pokud je během časového okna zahájeno dopouštění, tak se provede nezávisle na konci okna. Konec okna tedy neznamená přerušení právě probíhajícího dopouštění.
  – Pokud se nastaví 2 stejné časy od-do, bude dopouštění trvale povoleno.

verze 1.12f – publikována 26.7.2021

 • 6 plánovačů místo 3, možnost nastavit jaký kanál (relé) má sepnout, možnost ovládat až 5 relé (1 interní + 4 externí).
 • POZOR! Po aktualizaci dojde ke smazání nastavení plánovačů – bude nutné je znovu nastavit. Ostatní nastavení zůstane zachováno. Důvodem je jiný formát uložení plánovačů, který nově musí obsahovat také vybrané kanály.
 • POZOR! U nastavení plánovače je nutné zaškrtnout kanál, který se má sepnout – u varianty Dešťovky s 1 relé vždy první checkbox. Pokud není zaškrtnutý žádný kanál, plánovač nic nesepne. Lze tak deaktivovat plánovač, aniž by bylo nutné ho smazat. Po aktualizaci je první kanál ve výchozím stavu zaškrtnutý u všech 6ti plánovačů.
 • S variantou Dešťovky EXT vybavenou výstupem pro přídavná relé je možno připojit desku se 2 nebo 4 relé a ovládat je plánovačem a/nebo mobilem, případně jedno externí relé využít pro ovládání dopouštění a vestavěné relé tak uvolnit pro ovládání čerpadla. V kombinaci s elektro ventily lze řídit jednoduché automatické zalévání s více okruhy. Plánovače nově zůstávají aktivní i při nastaveném dopouštění, pouze se příslušný kanál zvolený pro dopouštění vyřadí z plánovače. V předchozích verzích se celý plánovač zakázal, pokud se nastavila funkce dopouštění.
 • Ovládací stránka Dešťovky je doplněna o ruční kontrolu přídavných výstupů 2-5 a indikaci jejich stavu. Pro sepnutí výstupu nastavte posuvníkem požadovaný čas a stiskněte příslušné tlačítko. Tlačítko se podbaví zeleně a ukazuhe zbývající čas sepnutí. Pro aktualizaci použijte tlačítko „Obnovit“ na ovvládací stránce – nepoužívejte obnovení v prohlížeči jinak dojde k opakovanému odeslání příkazu. Vypnutí výstupu se provede dalším stiskem tlačítka.
 • Pokud chcete Vaše zařízení rozšířit o externí relé kontaktujte nás.

verze 1.11 – publikována 22.6.2021

 • Do nastavení přidána možnost nastavit time-out dopouštění. Pokud nedojde k dopuštění na nastavenou úroveň během tohoto času, relé dopouštění se vypne a zařízení hlásí poruchu. Funkci time-out lze vypnout nastavením na hodnotu 0. V předchozích verzích byl time-out vždy nastaven na 600 minut bez možnosti změny.

verze 1.10 – publikována 4.5.2021

 • Na hlavní stránku přidána tlačítka pro povolení / zákaz a dočasný zákaz 24hod všech plánovačů
 • Indikace detekce deště přesunuta ke statusu plánovačů
 • Vylepšen algoritmus detekce nepravděpodobné hodnoty ze senzoru – lepší stabilita měřené hodnoty

verze 1.09 – publikována 11.3.2021

 • experimentální funkce detekce deště, která pracuje na základě měření hodinového přírůstku hladiny v nádrži. Podle velikosti přírůstku se pak stanoví délka trvání dešťové pauzy, která dočasně pozastaví spouštění plánovače. Pokud to nastane, je to indikované na hlavní stránce textem DEST-PAUZA! Pauza se objeví už během zjištění přírůstku, následně se pak upraví její trvání podle hodinového množství. Maximální délka jedné pauzy je 30h, pauza se ale může prodloužit ještě před jejím ukončením.
 • změna odkazu na hlavní stránce z Dokumentace na Návod.

verze 1.08 – publikována 20.1.2021

 • Dynamická prodleva odesílání dat na Cloud. Pokud není změna tak každých 25min, při změně 1-3 minuty. Šetří se tak data na Cloudu a zároveň jsou přesněji a rychleji vidět změny.

verze 1.07 – publikována 16.11.2020

 • Funkce dopouštění nádrže – možnost vybrat výstup (relé 1 nebo relé 2) a nastavit minimální a požadovanou hladinu v %. Při poklesu pod minimální hladinu sepne relé, které ovládá ventil dopouštění. Funce má navíc bezpečnostní timeout a zablokování při odpojení nebo poruše senzoru.
 • Doba dopouštění za den přidána na cloud jako hodnota č.3

verze 1.06 – publikována 8.9.2020

 • zrychleno odeslání prvních dat na Cloud po zapnutí nebo uložení nastavení. Při změně nastavení lze tak rychleji zjistit, že je vše OK. Data by měla odejít do 2 minut od uložení nastavení.
 • MQTT doplněn zjednodušený povel pro zapnutí / vypnutí čerpadla – stačí poslat pouze číslo N, pro N=0=vyp, N>0=zap na počet minut N.